Cwestiynau Cyffredin

C. Ydw i'n Gymro neu'n Gymraes? 

A. Mae Nova yn derbyn eich bod yn Gymreig os gallwch chi ateb un o’r cwestiynau hyn yn gadarnhaol:

  • Rydw i wedi bod yn byw yng Nghymru ers 28 Ebrill 2016 neu cyn hynny 
  • Cefais fy ngeni yng Nghymru
  • Cafodd un o fy rhieni/neiniau/teidiau ei eni yng Nghymru
  • Rydw i wedi cofrestru mewn ysgol, coleg neu brifysgol yng Nghymru ar gyfer naill ai'r flwyddyn academaidd 2016/17 neu 2017/18
  • Rydw i wedi graddio o ysgol, coleg neu brifysgol yng Nghymru

C. Sawl darn o waith celf ydw i'n cael ei gyflwyno? 

A.  Cyflwynwch hyd at dri darn o gelf drwy’r broses ymgeisio ddigidol

C. A oes terfynau maint ar y gwaith celf?

A. Nid oes terfyn ffurfiol o ran maint, ond mae cyfyngiadau ymarferol mewn lleoliadau arddangos yn golygu bod gwaith mawr iawn yn llai tebygol o gael ei ddewis. 

C. Ar ba faint a fformat gaf i gyflwyno fy ffeiliau?

A. Does dim cyfyngiad maint ffurfiol, ond gall cyfyngiadau ymarferol mewn lleoliad olygu ei bod yn llai tebygol y caiff gweithiau mawr iawn eu dewis, cysylltwch â ni i drafod hyn os nad ydych chi’n siŵr. Anfonwch ffeiliau sain a gweledol sy’n ddim mwy na 16mb yn y fformatau canlynol:

  • Sain: MP3
  • Fideo: MP4 or MOV 

C. A fydd angen fframio fy ngwaith?

A. Rhaid i’r holl waith sydd i’w osod ar wal gael plât gwydr.

C. A yw fy nhriptych yn cyfrif fel un darn o waith?

A. Ydy. Mae triptychau a diptychau yn cyfrif fel un darn o waith ond rhaid iddynt gael eu cynrychioli yn eich cyflwyniad fel llun/ffeil unigol. 

C. Os caiff fy ngwaith ei ddewis, sut byddaf i'n ei gludo i chi?

A. Mae'r artistiaid a ddewisir yn gyfrifol am drefniadau cludo eu gwaith i Nova yng Ngogledd Cymru ac oddi yno.  Cadwn yr hawl i beidio ag arddangos gwaith sydd wedi cael ei ddifrodi tra bydd yn cael ei gludo. 

C. A yw'r RCA yn cael comisiwn ar werthiannau?

A. Mae'r RCA yn cymryd comisiwn ar gyfradd safonol o 40% (does dim TAW). 

C. Os caiff ei ddewis, a fydd fy ngwaith celf wedi'i yswirio?

A. Dylai'r artistiaid a ddewisir yswirio eu gwaith eu hunain tra bydd yn cael ei gludo i'r lleoliad ac oddi yno gan sicrhau ei fod wedi'i becynnu'n ddigonol.  Bydd Nova yn yswirio eich gwaith tra bydd yn ei ofal hyd at £10,000 fesul darn o waith celf.   

C. A gaiff pob darn o waith ei gynnwys yn yr arddangosfa deithiol?

A. Bydd yr holl waith a ddewisir ar gael ar gyfer yr arddangosfa deithiol ond mae'n bosibl na fydd rhai darnau o waith yn cael eu cynnwys ym mhob lleoliad y daith. Mae'n bosibl y bydd curadur pob lleoliad y daith yn penderfynu peidio â chynnwys gwaith yn dibynnu ar ffactorau lleol fel faint o le sydd ar gael.   

C. Pa fath o waith celf gaf i ei gyflwyno? Ai gwobr peintio yn unig ydyw? 

A. Does dim terfyn o ran cyfrwng na ffurf y gwaith celf e.e. gall gynnwys sain, delweddau sy'n symud, gall fod â dau ddimensiwn neu'n gelfyddyd perfformio. 

C. Am ba hyd y mae angen i'm gwaith celf fod ar gael?

A. Rhaid i’r holl waith fod ar gael i’w arddangos rhwng 17 Tachwedd a 2 Rhagfyr 2017.

C. Mae fy nghais yn cynnwys gwaith celf o ffynonellau eraill (e.e. o ddarnau o ffilmiau).  A oes angen i mi gael hawlfraint, hyd yn oed at ddefnydd anfasnachol?

A. Oes, chi sy'n llwyr gyfrifol am gael caniatâd i ddefnyddio'r holl ddeunydd allanol.  Efallai y bydd angen i chi gyflwyno dogfennaeth ar unrhyw adeg.

C. A oes angen hawliau cerddoriaeth/sain arnaf i ar gyfer fy nghais?

A. Oes. Chi fydd yn llwyr gyfrifol am gael caniatâd i ddefnyddio'r holl gerddoriaeth neu sain sy'n rhan o'ch cais.  Efallai y bydd angen i chi gyflwyno dogfennaeth ar unrhyw adeg.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: Rhwydaith Ffilmiau'r BBC, Cymdeithas Cyfansoddwyr, Awduron a Chyhoeddwyr America.

C. A fydd dangosiad preifat?

A. Bydd, bydd y dangosiad preifat ar 17 Tachwedd 2017.

C. Oes angen i fy ngwaith fod ar werth?

A. Nac oes, mae hynny i fyny i chi.

C. Beth ydy'r dyddiadau cau?

A. Mae dau ddyddiad cau: 

  • Cyflwyno Cynnar Am Ddim: 28ain Ebrill tan 21 Gorffennaf 2017.
  • Cyflwyno Safonol (ffi o £10): 22 Gorffennaf i 18 Medi 2017.

C. Beth ydy cost rhoi cynnig arni?

A. Am ddim cyn 21 Gorffennaf a £10 tan 18 Medi 2017.

C. Dydy fy ngwaith ddim ar werth, ydw i dal yn cael ymgeisio?

A. Cewch. Does dim yn rhaid i’ch gwaith fod ar werth ond rhaid iddo fod ar gael i’w arddangos ar y dyddiadau a nodir.